Algemene voorwaarden

Belangrijk:

U gaat pas akkoord met de algemene voorwaarden nadat u de bevestigingsmail van Babybuik heeft geaccordeerd. Dit doet u door de klikken op de link die wij u in de mail toesturen na het invullen van het aanmeldformulier. Voor vragen kunt u ons bereiken op info@babybuik.nl.

Het opzeggen van en het abonnement zelf kennen geen opzegtermijn, geen kosten en opzeggen kan op elk door u gewenste moment. Er zal echter geen retitutie van het betaalde bedrag plaats vinden.

Algemene voorwaarden Babybuik.

1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1. Door het volledig en correct invullen van het aanvraagformulier ontstaat een abonnement voor een periode van maximaal 9 maanden op de kennisbank Babybuik.nl. Het opzeggen van en het abonnement zelf kennen geen opzegtermijn, geen kosten en opzeggen kan op elk door u gewenste moment.

2. Als na 9 maanden uw abonnement verloopt, zal uw abonnement niet automatisch overgaan in een nieuw en/of betaald abonnement. U loopt dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen;

3. Babybuik.nl: website van Babybuik.nl op het Internetadres www.Babybuik.nl, die informatie bevat met betrekking tot ondernemen;

4. Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afsluit voor Babybuik.nl en in tegenstelling tot bezoekers van Babybuik toegang heeft tot alle informatie in de kennisbank. Bezoekers van Babybuik.nl hebben slechts toegang tot het openbare deel van de informatie op Babybuik.nl;

5. Abonnement: een overeenkomst tussen Babybuik.nl en Abonnee krachtens welke Abonnee, via een strikt persoonlijke Identificatiecode ten behoeve van de Gebruiker, toegang verkrijgt tot Babybuik.nl voor de services die in de overeenkomst zijn aangegeven. Los van het abonnement zullen abonnees van Babybuik of haar partners een periodieke (commerciële) uitingen ontvangen, ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldforumlier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen abonnees cq gebruikers zich ten alle tijde en gebruikvriendelijk afmelden indien zij dit wensen. De looptijd en verzending van de nieuwsbrieven aan abonnees of gebruikers van Babybuik staat derhalve los van de looptijd van het abonnement en eindigt op het door abonnee aangegeven moment en daardoor eventueel eerder of later dan het abonnement. Abonnees die hun abonnement hebben laten aflopen en wel de nieuwsbrief blijven ontvangen worden derhalve alleen bezoekers van Babybuik.nl en kunnen zich ook ten alle tijde weer aanmelden als actief abonnee van Babybuik.nl om zich weer complete toegang tot alle informatie te verschaffen.

5.1 Abonnees kunnen door Babybuik of haar partners per e-mail, post of telefoon (commerciele) uitingen ontvangen, tot zij zich hiervoor hebben afgemeld.

6. Gebruiker: hij of zij die op grond van het door Abonnee afgesloten Abonnement, en ook is aangemeld door de Abonnee bij het afsluiten of wijzigen van het Abonnement, een strikt persoonlijke Identificatiecode verkrijgt die toegang geeft tot Babybuik.nl;

7. Identificatiecode(s): de unieke code(s), te weten een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, die de Abonnee zelf kan aanmaken om toegang te kunnen verkrijgen tot de kennisbank.;

8. Apparatuur/Software

8.1 Abonnee dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot de netwerken waarop Babybuik.nl beschikbaar is.

8.2 Abonnee zal door zijn datanetexploitant/adsl-leverancier worden belast voor de gemaakte communicatiekosten, indien van toepassing.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De verwerking van de gegevens in Babybuik.nl en de totstandkoming van Babybuik.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Babybuik.nl kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in Babybuik.nl is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Babybuik, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Babybuik.nl aangeboden informatie. Abonnee zal haar cliënten die kennisnemen van gegevens uit Babybuik.nl hierop wijzen. Indien Babybuik desalniettemin aansprakelijk mocht zijn jegens abonnee, is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee c.q. haar clienten dient altijd door Abonnee op juistheid te worden geverifieerd.

9.3 Babybuik is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Babybuik.nl voor Abonnee.

9.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, wordt elke aansprakelijkheid van Babybuik uitgesloten voor vergoeding van zowel directe- als indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gederfde winst, voortvloeiende uit een abonnement op Babybuik.nl samenhangende met Babybuik.nl of het gebruik ervan.

10. Ontbinding

10.1 Babybuik kan het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot Babybuik.nl afsluiten, indien Abonnee het aanmeldformulier niet correct en/of compleet heeft ingevuld, of Abonnee na door Babybuik schriftelijk tot nakoming gemaand te zijn haar verplichtingen jegens Babybuik niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, of indien derden ongeoorloofd gebruik maken van de Identificatiecode(s) van Abonnee.

11. Diversen

11.1 Babybuik kan haar rechtsverhouding tot Abonnee en de afzonderlijke rechten en verplichtingen die Babybuik aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien dit zich voordoet kan Abonnee het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

11.2 Indien een bepaling uit het Abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

11.3 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen welke tussen Babybuik en Abonnee ontstaan voortvloeiend uit het Abonnement en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Breda, juli 2008

Vertel het door


Laat een vriend of vriendin ook kennismaken met BabyBuik.nl